Deregulácia | RPM č. 4

Termínom deregulácia označujeme politický prístup, ktorý má za úlohu zmenšiť dohľad štátu predovšetkým v oblastiach, v ktorých sa uplatňuje princíp verejného záujmu. V prípade nedemokratických politických režimov môžeme skôr hovoriť o obmedzení štátneho záujmu. Jednou z oblastí tradične regulovaných vo verejnom/štátnom záujme sú telekomunikácie,
v prípade ktorých obmedzené kmitočtové spektrum a predpokladaný mocenský potenciál slúžili ako základné zdôvodnenie princípu verejného/štátneho záujmu. Technologický rozvoj (digitalizácia umožňuje takmer neobmedzené spektrum), globalizácia a koncentrácia so sebou prinášajú spochybnenie uplatňovania tohto princípu. Prístup k regulácii v oblasti telekomunikácií sa mení, neoliberálny ekonomický konsenzus má za následok uprednostnenie voľnej súťaže pred verejným/štátnym záujmom. Deregulačné opatrenia môžu zahrňovať privatizáciu telekomunikačných monopolov (vedú sa úvahy o možnej privatizácii celého elektromagnetického spektra), zrušenie obmedzení týkajúcich sa mediálneho vlastníctva a rôznych typov mediálnej koncentrácie (viz heslo), zmierňovanie podmienok prístupu k mediálnemu podnikaniu (napr. pri udeľovaní licencií) a prevádzkovania mediálnych subjektov (minimalizácia sankčných mechanizmov napr. v oblasti obsahu vysielania), uvoľňovanie cenovej politiky poskytovateľov telekomunikačných služieb. V oblasti deregulácie telekomunikácií patrí prvenstvo USA, deregulačným trendom dal zelenú obzvlášť Zákon o telekomunikáciách z roku 1996 (The Telecommunications Act 1996).

Monika Metyková, Vít Kouřil
 

Literatura
Feintuck, M. (1999): Media Regulation, Public Interest and the Law. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Hesmondhalgh, D. (2002): The Cultural Industries. London: Sage.
Shaw, J. K. (2001): Telecommunications Deregulation and the Information Economy. 2. vydanie. Norwood: Artech House.
 

<<Archiv čísla 4

Kompletní heslář >>

 

NAVRCHOLU.cz