Gender | RPM č. 9

Vo svojej knihe Sex, Gender and Society (Pohlavie, gender a spoločnosť) z roku 1972 Ann Oakley charakterizuje gender týmto spôsobom: „ ,pohlavie’ odkazuje na biologické rozdelenie na mužov a ženy, ,gender’ na súbežné a sociálne nerovné rozdelenie na femininitu a maskulinitu“. Koncept genderu sa sústreďuje na sociálne konštruované aspekty rozdielov medzi mužmi a ženami, neodzrkadľuje však iba rozdiely v individuálnych identitách a osobnosti ale tiež symbolickú rovinu, kultúrne ideály a stereotypy maskulinity a feminity a na štrukturálnej úrovni tiež deľbu práce v inštitúciách a organizáciách, tá sa totiž riadi pohlavím. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia sa sociológovia a psychológovia sústredili na dokázanie existencie genderu, t.j. na dokázanie toho, že rozdiely medzi mužmi a ženami nie sú dané výlučne biologickými rozdielmi, ale že chápanie maskulinity a femininity, ktoré v danej kultúre dominuje je stereotypné. Dokázalo sa tiež, že v chápaní genderu a rolí mužov a žien existujú obrovské kultúrne rozdiely. Genderové stereotypy sú jednostranné a zveličené reprezentácie mužov a žien, ktoré bežne nachádzame napr. v médiách. Stereotypizácia je súčasťou procesu socializácie, v ktorom sa deti učia normám a rolám spojeným s vlastným pohlavím, kvôli stereotypom však strácame šancu na variabilnejší osobný rozvoj.


Monika Metyková
 

<<Archiv čísla 9

Kompletní heslář >>

 

NAVRCHOLU.cz