Mediální gramotnost | RPM č. 8

Mediální gramotnost bývá definována jako série komunikačních kompetencí, které zahrnují schopnost vyhledávat, analyzovat, hodnotit a dále předávat informace v nejrůznějších formátech. To znamená, že nezáleží na tom, zda se jedná o informace v tištěné, elektronické nebo digitální podobě a zda je získáváme z novin, rozhlasu, televize nebo Internetu. Mediálně gramotný člověk je schopen maximálně využívat dostupná média pro své vzdělání, osobní rozvoj a uspokojení potřeb.
Obecně rozeznáváme dva rozměry mediální gramotnosti. Její znalostní rozměr zahrnuje osvojení si základních poznatků o historii současných médií, o principech jejich fungování, o jejich společenské roli, případných hrozbách jejich zneužití a o rozvoji médií jakožto průmyslového odvětví. Dovednostní složka mediální gramotnosti se soustředí na získávání a rozvíjení praktických dovedností při práci s médii. Podporuje sebevědomé, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace, a to jak v roli příjemce, tak v roli tvůrce mediálního sdělení.
Požadavek cíleného zvyšování mediální gramotnosti vychází z předpokladu, že to, jak média vykládají a konstruují svět, podléhá určitým zákonitostem a stereotypům. Ty lze při určité míře kritického odstupu a teoretické výbavy identifikovat, vysvětlit a případně také využít ve vlastní prospěch. Například díky odhalení strategie, jakou používají výrobní firmy při inzerci svých produktů, je možné svobodněji koordinovat své spotřebitelské chování. Na základě informací zprůhledňujících předvolební kampaně politických stran je zase možné kvalifikovanější občanské rozhodování.
Základní problémy fungování médií můžeme rozdělit do pěti skupin. Zároveň tak schematizujeme témata, kterých se mediální gramotnost dotýká. 1) Média svět ani prostě neodrážejí, ani neopakují. Vše, co se v médiích objeví, prošlo nejprve výběrem a zpracováním, které podléhá určitým pravidlům a zvyklostem. 2) Žádná z etap zpracování mediální informace není oproštěna od postupů výběru a zestručnění. Novinář tu nehraje roli kronikáře, ale především interpreta. 3) Zásadní roli v procesu mediální komunikace hraje publikum, které nelze považovat za unifikovanou masu. Proces interpretace mediovaného sdělení je u každého jednotlivce ovlivněn konkrétními zkušenostmi a okolnostmi jeho života. 4) Mediální komunikace jako složitý sociální systém nepodléhá absolutnímu vlivu žádné ze složek, které ji ovlivňují. Obsah média jako celek tedy jednoznačně nezávisí ani na rozhodnutí producentů či redaktorů, ani na požadavcích vlád, inzerentů či mediálních magnátů. 5) Existuje množství variant ve způsobu vyjádření a prezentace sdělení, které vyplývají z rozdílů mezi jednotlivými komunikačními technologiemi. Moc jednotlivce a lidského faktoru vůbec je při ovlivňování technologicky daných omezení produkce mediovaných sdělení minimalizována.
Na rozvoji mediální gramotnosti na národní úrovni a na tom, aby se její témata stala součástí veřejné diskuse, by se měla podílet systematická mediální výchova. V České republice se diskuse o mediální výchově vede od poloviny devadesátých let dvacátého století a v současné době se dává do spojitosti s přípravou nových vzdělávacích programů. Například Národní ústav odborného vzdělávání v minulých letech inovoval učební osnovy předmětu občanská nauka, a to mimo jiné právě zařazením mediální výchovy do jejího rámce. Nedostatek odborně vzdělaných pedagogů by mělo napomoci řešit otevření kurzu pro další vzdělávání učitelů s názvem Mediální výchova v odborném školství. Některé školy důležitost vědomostí o práci médií pociťují již nyní a snaží se tak v mezích svých možností mediální výchovu do své výuky začleňovat.

Eva Vránková
 

Literatura
Alliance for a Media Literate America. What Is Media Literacy? WWW: http://www.amlainfo.org/medialit.html
Jirák, Jan 1998. „Rychlokurz mediální gramotnosti.“ KMIT leden 1998: 18–19.
Národní ústav odborného vzdělávání, Oddělení DVPP. Mediální výchova ve středním odborném školství. WWW: http://www.nuov.cz/dvpp/Medialni_vychova.htm
Státní informační politika ve vzdělávání. WWW: http://www.e-gram.cz
 

<<Archiv čísla 8

Kompletní heslář >>

 

NAVRCHOLU.cz