Mediální orgány (Stálá komise PSP ČR, RRTV, RČT, RČRo, RČTK, RPR) | RPM č. 6

Stálá komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (tzv. mediální komise)
Stálá komise pro sdělovací prostředky se v Poslanecké sněmovně Parlamentu věnuje mediální legislativě. Poslanecká sněmovna ji zřídila 22. 4. 1993, tedy zhruba v době vstupu soukromých médií na český trh. Kromě mediální komise se ve Sněmovně věnují mediální legislativě ještě dva orgány – Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (tzv. kulturní výbor) a jeho Podvýbor pro mediální legislativu. Po novele Zákona o České televizi z roku 2001 vznikl další orgán, volební výbor, který se zabývá předvýběrem kandidátů na post členů Rady České televize. U mediální komise jednací řád umožňuje členství i osobám, které nejsou poslanci. Nyní jsou v mediální komisi jen poslanci, ze sedmnácti členů je šest z ČSSD, pět z ODS, tři z KSČM, dva z KDU-ČSL a jeden z US-DEU. Mediální komise, kulturní výbor a podvýbor má některé ze členů totožné.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV)
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je podle Zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání správním úřadem, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání. RRTV dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání a dbá na jeho obsahovou nezávislost. Mezi další úkoly RRTV patří dohled nad dodržováním právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence či v rozhodnutí o registraci. Rada uděluje, mění a odnímá licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání a vydává, mění a ruší registrace k provozování převzatého vysílání. Ukládá také sankce podle zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Radu tvoří třináct členů, které jmenuje a odvolává předseda vlády na návrh Poslanecké sněmovny. Radní musí mimo jiné vykonávat své funkce osobně a pro jejich výkon nesmějí přijímat žádné pokyny a instrukce, také nesmějí zastávat funkce v politických stranách nebo hnutích a vystupovat v jejich prospěch. Funkční období členů rady je šest let, přičemž mohou být zvoleni opětovně, ne však na více než dvě funkční období po sobě.

Rada České televize (RČT)
Rada České televize je orgánem, prostřednictvím něhož se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu České televize podle Zákona č. 483/1991 Sb. o České televizi. RČT mimo jiné jmenuje a odvolává generálního ředitele České televize, schvaluje rozpočet a závěrečný účet České televize, kontroluje plnění rozpočtu, schvaluje na návrh generálního ředitele Statut České televize a předkládá Poslanecké sněmovně ke schválení Kodex České televize. Dále rozhoduje o stížnostech týkajících se generálního ředitele, dohlíží na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání a na naplňování zásad vyplývajících z Kodexu České televize, za tím účelem může vydávat doporučení týkající se programové nabídky. Rada má patnáct členů. Radní volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. Návrhy kandidátů na členy RČT předkládají Poslanecké sněmovně organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy. Členové rady kromě dalších zákonných ustanovení nesmějí zastávat žádnou funkci v politických stranách nebo hnutích, společenských organizacích a sdruženích, občanských iniciativách a podobně, ani nesmí jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch při výkonu své funkce. Radní jsou voleni na šest let, přičemž každé dva roky je volena třetina členů. Členové rady mohou být zvoleni opětovně, ne však na více než dvě funkční období po sobě. Rada České televize má poradní orgán ve věcech hospodaření České televize – Dozorčí komisi. Jejím úkolem je sledovat, zda ČT účelně a hospodárně využívá finanční prostředky a majetek. Komise má pět členů, které volí Rada České televize na dva roky, nejvýše dvakrát za sebou.

Rada Českého rozhlasu (RČRo)
Rada Českého rozhlasu je orgánem, prostřednictvím něhož se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu Českého rozhlasu podle Zákona č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu. RČRo mimo jiné jmenuje a odvolává generálního ředitele Českého rozhlasu, schvaluje rozpočet a závěrečný účet Českého rozhlasu a kontroluje plnění rozpočtu, schvaluje na návrh generálního ředitele Statut Českého rozhlasu a předkládá Poslanecké sněmovně ke schválení Kodex Českého rozhlasu. Rozhoduje také o stížnostech týkajících se generálního ředitele, dohlíží na plnění úkolů veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání a na naplňování zásad vyplývajících z Kodexu Českého rozhlasu, za tím účelem může vydávat doporučení týkající se programové nabídky. Rada má devět členů. Radní volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. Návrhy kandidátů na členy RČRo předkládají Poslanecké sněmovně organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy. Členové rady nesmějí mimo jiné zastávat žádnou funkci v politických stranách nebo hnutích, společenských organizacích a sdruženích, občanských iniciativách a podobně, ani nesmí jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch při výkonu své funkce. Radní jsou voleni na šest let, každé dva roky se volí třetina členů. Mohou být zvoleni opětovně, ne však na více než dvě funkční období po sobě. Rada Českého rozhlasu má poradní orgán ve věcech hospodaření Českého rozhlasu – Dozorčí komisi. Jejím úkolem je sledovat, zda ČRo účelně a hospodárně využívá finanční prostředky a majetek. Komise má pět členů, které volí Rada Českého rozhlasu na dva roky, nejvýše dvakrát za sebou.

Rada České tiskové kanceláře (RČTK)
Postavení Rady České tiskové kanceláře je dáno Zákonem č. 517/1992 Sb. o ČTK. Jde o sedmičlenný orgán zřízený zákonem pro uplatňování práva veřejnosti na kontrolu ČTK. Do jeho působnosti patří především dohled nad posláním ČTK, kterým je poskytování objektivních a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů. Rada ČTK také rozhoduje o stížnostech týkajících se činnosti ČTK, jmenuje a odvolává generálního ředitele tiskové agentury a schvaluje Statut ČTK. Členy rady volí Poslanecká sněmovna Parlamentu na pět let, a to maximálně na dvě po sobě jdoucí období. Radní nesmí mít mimo jiné žádnou funkci v politické straně, ani nesmí působit ve prospěch politické strany.

Rada pro reklamu (RPR)
Na dodržování Zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy dohlíží čtyři orgány – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, a to pro reklamu a sponzorování v rozhlasovém a televizním vysílání, Státní ústav pro kontrolu léčiv pro reklamu na humánní léčivé přípravky a sponzorování v této oblasti, Ministerstvo zdravotnictví pro reklamu na zdravotnické prostředky a sponzorování v této oblasti, v dalších případech krajské živnostenské úřady. Tyto orgány také ukládají sankce a mohou nařídit odstranění nebo ukončení reklamy, která je v rozporu se zákonem. Navíc si mohou podle zákona při pochybnostech vyžádat odborné stanovisko od příslušných orgánů státní správy a profesních sdružení, která působí v oblasti reklamy. Takovým profesním sdružením je i Rada pro reklamu. Má třiadvacet členů, mezi nimiž jsou reklamní agentury, asociace agentur, někteří zadavatelé reklamy (např. Nestlé, Opavia nebo Plzeňský Prazdroj) nebo zástupci médií (např. CET 21, Česká televize nebo FTV Premiéra). Radu založili v srpnu 1994 zadavatelé reklamy, agentury a média jako organizaci samoregulace reklamy. RPR je také členem Evropské asociace samoregulačních orgánů. Kromě spolupráce s dozorčími orgány řeší Rada stížnosti na reklamy.


Lenka Císařová
 

Literatura
Internetové strany Poslanecké sněmovny Parlamentu
Internetové strany Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Internetové strany České televize
Internetové strany Českého rozhlasu
Internetové strany ČTK
Internetové strany Rady pro reklamu
 

<<Archiv čísla 6

Kompletní heslář >>

 

NAVRCHOLU.cz