Nástroje měření sledovanosti médií | RPM č. 10

Nástroji měření sledovanosti médií se měří její nejrůznější aspekty. Existuje široká škála těchto nástrojů. Odlišují se od sebe zaměřením na různá média a různýmy přístupy k jejich sledovanosti.
Největší pozornost je věnována měření sledovanosti televize. Ta se hodnotí metodou TV metrů. Jedná se o elektronické přístroje, které zaznamenávají sledovanost TV jednotlivými členy nebo hosty domácnosti. V současné době provádí měření v České republice společnost Mediaresearch, a. s.
Data pro výzkum jsou získávána ze vzorku nejméně tisíce dvou set domácností denně. Tento vzorek, nazývaný také panel, byl sestaven na základě dotazníkového šetření na začátku výzkumu. Cílem tohoto takzvaného zaváděcího výzkumu je analýza sociálně-demografické struktury obyvatelstva a jejího televizního chování. Aby byla zachována platnost údajů, je každoročně obměňováno 25 % domácností z panelu (jde o tzv. kontinuální šetření). Panel reprezentuje 3,9 milionů českých domácností, vlastnících televizor.
TV metrový systém automaticky identifikuje a zaznamenává sledované kanály, včetně satelitních a kabelových, používání satelitu, teletextu a videa. Přístroj sbírá data, ukládá je do paměti a následně je prostřednictvím SMS posílá společnosti Mediaresearch, a. s. Tato společnost data denně zpracovává a spojuje je s vysílacími protokoly (vysílací protokoly jsou seznamy a informace o jednotlivých programech, které dodávají televizní společnosti). Zpracovaná data jsou pak předávána mediálním agenturám a televizním stanicím. Ty je analyzují a projektují do sekundových časových úseků. Výsledky jsou upřesňovány vzhledem ke skutečné populaci metodou tzv. vážení.
Základní výpočetní ukazatelé jsou:

  •  TV Rating neboli sledovanost televize: měří se pro určitou minutu, určitou cílovou skupinu publika a určitý kanál (skupinu kanálů). Jedná se o poměr počtu diváků určité cílové skupiny, kteří v danou minutu sledují určitý kanál (skupinu kanálů), k celkovému počtu osob v této cílové skupině. Vyjadřuje se v procentech nebo tisících. Rating se může měřit i pro delší časové úseky jako čtvrthodiny, části dne, dny, týdny. Také se může měřit pro jednotlivé pořady nebo reklamu. V takovýchto delších časových úsecích se měří jako průměr dílčích minutových hodnot.

  • Total Rating neboli celková sledovanost. Je to součet ratingů daného časového úseku na všech kanálech, udávaný v procentech.

  • Rating v tisících slouží k výpočtu sledovanosti daného pořadu na určitém kanálu. Je to odhad počtu diváků z cílové skupiny, kteří sledovali průměrnou minutu daného vysílání. Počítá se jako vážený součet časů odsledovaných diváky z cílové skupiny dělený jeho délkou.

  • Share neboli podíl kanálu (skupiny kanálů). Vyjadřuje procentuální podíl počtu diváků z cílové skupiny, sledující daný kanál (skupinu kanálů) v dané minutě, k celkovému počtu diváků cílové skupiny, sledujících televizi na všech sledovaných kanálech v této minutě (jedná se tedy o podíl ratingu a total ratingu). Pro delší časové úseky (čtvrthodiny, části dne, dny, týdny, jednotlivé pořady) se měří jako průměr jednotlivých dílčích minutových hodnot.

  • Reach (zásah) se na rozdíl od TV Ratingu nepočítá pro danou minutu, ale pro minimální časový úsek. Hodnotí se počet diváků cílové skupiny, kteří sledovali daný kanál (skupinu kanálů) během zkoumaného časového úseku alespoň po dobu předem určeného počtu minut, nebo jsou počítána procenta tohoto časového úseku. Vyjadřuje se v procentech této cílové skupiny nebo v tisících.

  • ATS (Average Time Spent) udává v sekundách průměrnou dobu, kterou jednotlivec stráví sledováním televize.

  • Loajalita je procentuální podíl průměrné doby živého sledování diváků z cílové skupiny daného časového úseku na daném kanálu k délce tohoto úseku. Diváky se rozumí členové panelu (tj. nikoli hosté), kteří splnili podmínku Reach.

Kromě sledovanosti televize lze měřit také například poslechovost rozhlasu, návštěvnost internetových serverů, prodejnost alb, návštěvnost kin apod.
U tisku se měří především jeho náklad a čtenost. Náklad tisku v ČR ověřuje kancelář ABC ČR (Audit Bureau of Circulations). Předmětem její činnosti je shromažďování, zpracování, zveřejňování a ověřování informací o nákladech periodického tisku. Náklad tisku lze stejně jako sledovanost televize měřit z mnoha hledisek, např.: tištěný náklad (počet výtisků vyfakturovaný tiskárnou), prodaný náklad (součet výtisků pultového prodeje, předplatného a ostatního prodeje v daném měsíci), celkově distribuovaný náklad (prodaný a distribuovaný náklad), předplatné, pultový prodej, ostatní prodej (výtisky přímo prodávané vydavatelem), vkládaný náklad supplementů, ostatní distribuce (výtisky prodané s rabatem nebo slevou větší než 49 %, které nejsou započítávány k předplatnému, k pultovému prodeji a ostatnímu prodeji), řízená distribuce (výtisky novin a časopisů zasílané zdarma podle jmenovitého seznamu), distribuovaný náklad (součet ostatní a řízené distribuce), remitenda (neprodané výtisky nahlášené odběrateli) apod.
 

Magdalena Černá

 

Literatura:
Metodická komise ABC ČR: Metodika pro ověřování nákladů periodického tisku v systému ABC ČR. http://www.abccr.cz/metodika/metodika%202005%20mini.htm (15. 10. 2004).
Asociace Televizních Organizací (ATO). http://www.ato.cz/ (15. 10. 2004).
 

<<Archiv čísla 10

Kompletní heslář >>

 

NAVRCHOLU.cz