Osemdesiatiny Českého rozhlasu

Monika Metyková

(Revue pro média č. 7 – RECENZE)

Kolektiv autorů pod vedením Evy Ješutové: Od mikrofonu k posluchačům: Z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Český rozhlas, Praha 2003, 668 s.
 

Pod názvom Od mikrofonu k posluchačům: Z osmi desetiletí Českého rozhlasu vyšla pri príležitosti 80. výročia založenia Českého rozhlasu rozsiahla publikácia, ktorá mapuje vývoj tejto inštitúcie od prvopočiatkov vysielania až po jej súčasný stav. Cieľom kolektívu autorov bolo priblížiť významné momenty z histórie a súčasnosti Českého rozhlasu. Rozsah knihy je skutočne ambiciózny, významné momenty siahajú od prvých pokusov s vysielaním až po výsledky medzinárodných súťaží rozhlasovej tvorby z roku 2002. Kniha je rozdelená na deväť kapitol, ich autormi sú Josef Maršík, Jiří Hraše, František Hrdlička, Eva Ješutová, Rostislav Běhal, Milan Rykl, Zdeněk Bouček, Jiří Hubička a Václav Moravec.
Kniha je chronologicky usporiadaná, jednotlivé kapitoly sú stavané ako prehľadové state, pokrývajúce vyčlenené niekoľkoročné obdobie v existencii Českého rozhlasu. State sú doplnené prílohami, obrazovým materiálom a tiež menným registrom a vysvetlením používaných technických pojmov. Všetky tieto náležitosti napomáhajú ľahšej orientácii čitateľa v zmesi dát, mien a údajov. V prílohách sú zhrnuté najdôležitejšie dátumy z dejín rozhlasu, jeho meniace sa názvy, zoznam riaditeľov, nachádzame tu tiež prehľad vývoja koncesionárskych poplatkov a počtu koncesionárov a z najnovšieho obdobia bol zaradený prehľad výsledkov medzinárodnej súťaže rozhlasovej tvorby Prix Bohemia Radio (1992-2002).
Pravidelné rozhlasové vysielanie spoločnosti Radiojournal, s.r.o. začalo 18. mája 1923 v provizórnych podmienkach, prvé štúdio bolo zriadené v skautskom stane v blízkosti vysielacej stanice v Kbeloch pri Prahe. Rozhlasovú spoločnosť založili podnikateľ vo filmovom priemysle Eduard Svoboda a redaktor kultúrnej rubriky Národní politiky Miloš Čtrnáctý. Pri získaní licencie však boli spoločníci vystavení silnému tlaku zo strany štátu, aby sa tretím spoločníkom stala továreň na výrobu rádioprijímačov Radioslavia. Nakoniec došlo k avizovanému vstupu štátu do spoločnosti a Radioslavia sa stala väčšinovým podielnikom. V začiatkoch existencie Českého rozhlasu boli zdrojmi financovania koncesie (v obrazovom materiále nachádzame fotografiu koncesie), predaj rozhlasových zariadení a vysielanie platenej reklamy.
V súvislosti so začiatkami vysielania však v knihe chýbajú presné údaje ohľadne dôležitých otázok, ktoré súvisia s financovaním a podmienkami vysielania. Podmienkam udelenia licencie na vysielanie a mechanizmom kontroly nie je venovaná dostatočná pozornosť pričom sa jedná o kľúčové otázky, ktoré by nám pomohli vytvoriť si úsudok o nezávislosti a chápaní poslania Českého rozhlasu v danom období. Podobným spôsobom, akým je koncipovaná kapitola o počiatkoch vysielania sú koncipované aj ďalšie kapitoly a vyznačujú sa obdobnými nezodpovedanými otázkami.
Je zrejmé, že postavenie a úloha rozhlasu ako inštitúcie verejnej služby sa vyvíjala postupne a paralely s dnešným stavom by boli zaujímavé aj z hľadiska prebiehajúcich diskusií o médiách verejnej služby, ich poslaní a financovaní či mechanizmoch kontroly zo strany verejnosti, ktoré by minimalizovali možné politické vplyvy. Tieto otázky sú obzvlášť zaujímavé v prípade rozhlasového vysielania, väčšinou sa totiž pozornosť venuje vysielaniu televíznemu, bohužiaľ však v prípade danej publikácie nie sú rozvinuté uspokojivým spôsobom.
Publikácii Od mikrofonu k posluchačům: Z osmi desetiletí Českého rozhlasu môže byť oprávnene vyčítaný jej takmer reklamný charakter. Kniha je vytlačená na kriedovom papieri, obrazový materiál má vysokú kvalitu, dokonca je (zarážajúco) prítomná aj reklama (konkrétne banka Citibank) a ešte zarážajúcejšia je skutočnosť, že v knihe nenachádzame bližšie informácie ohľadne kolektívu autorov, čo považujem za vážny nedostatok. Kniha je popisná a informatívna, obsahuje množstvo dát, ktoré sú užitočné a naviac prehľadne usporiadané, považujem za potrebné podotknúť, že napriek nedostatkom sa nejedná iba o chronológiu udalostí a zoznamy mien a ocenení.
Z knihy je zrejmá snaha vysvetliť vývoj v Českom rozhlase vo vzťahu k širšiemu kontextu dobových historických a spoločenských udalostí, bohužiaľ už z dôvodov rozsahu a charakteru publikácie zostávajú ambície tvorcov naplnené iba do obmedzenej miery. Je evidentné, že rozšírenie jednotlivých kapitol by umožnilo zodpovedať otázky, ktoré sa v čitateľovi vynárajú v celom rade súvislostí, osobne som však presvedčená, že v prípade publikácie, ktorá má mapovať osemdesiatročnú históriu významnej verejnej inštitúcie by bolo prínosné zvážiť publikovanie série monografií.
 

<<Archiv čísla 7

Archiv recenzí >>

 

NAVRCHOLU.cz